شروع از
$109.00USD
ماهانه
STARTER (64 موجود است)
Space
1 X 1 TB SATA or 1 x 1 250 GB SSD
CPU
Intel C2750 2.40GHz (8 Cores)
RAM
16 GB
OS
Linux
Network
2,5 Gbit/s , 200-300 Mbps guaranteed
IP
1 Dedicated
Max allowed IP's
5
شروع از
$39.98USD
ماهانه
$29.98 هزینه تنظیم
Basic (16 موجود است)
Space
1 X 1 TB SATA
CPU
2 x 1.7 GHz
RAM
4 GB
OS
Linux
Network
2,5 Gbit/s , 200-300 Mbps guaranteed
IP
1 Dedicated
Max allowed IP's
2
شروع از
$139.99USD
ماهانه
PRO32
Space
2 x 250 GB SSD RAID 1
CPU
Intel® Xeon® D-1531(12 Cores)
RAM
32 GB
OS
Linux
Network
2,5 Gbit/s , 300-500 Mbps guaranteed
IP
1 Dedicated
Max allowed IP's
10
شروع از
$149.90USD
ماهانه
PRO32v1
Space
3 x 250 GB SSD RAID 5
CPU
Xeon E3 1245, 3,3+ GHz(6 multithread Cores)
RAM
32 GB
OS
Linux/Windows
Network
2,5 Gbit/s , 300-500 Mbps guaranteed
IP
1 Dedicated
Max allowed IP's
10